تبليغات سايت
اعلام استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان 

اعلام استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران،ارزشیابی سالیانه بر اساس چک لیست ارزشیابی فعلی تا پایان سال 90 ادامه خواهد یافت و پس از آن نظام اعتبار بخشی به طور کامل جایگزین ارزشیابی فعلی خواهد شد

لذا ارزیابی بیمارستانها بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی از سال 1391 آغاز خواهد شد.

  دانلود فايل : LASTbook.pdf ( 8743KB )